Thử tải (Load Testing)

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kĩ Thuật Dầu Khí Hi-Tech cung cấp dịch vụ thử tải và các thiết bị nâng hạ:

 • Lập quy trình thử tải
 • Thử tải bằng túi nước và đối trọng cứng
 • Cho thuê loadcell, ma ní, đòn gánh, khung treo, túi nước thử tải các loại

 

Cranes – all makes and types of stationary and mobile cranes (e.g. derricks / mechanical cranes / provisions cranes / jibs / gantries / bridge cranes)

Cần trục - tất cả các loại cần trục cố định và di động (ví dụ: cần trục cẩu / cần trục cơ khí / cần trục dự phòng / cần cẩu / giàn / cầu trục)

Davit for lifeboats: we supply two options for load testing such as below

Thử tải cho xuồng cứu sinh: Hi-Tech cung cấp 2 phương án

 • Using water lifeboat bag be inside: Sử dụng túi thử tải
 • Mỗi túi có trọng lượng lên tới 350 Kg

Each bag can be filled up to a maximum of 350 Kg 

 • Using water bag:Sử dụng túi nước
 • Túi nước từ 5 Tấn, 20 Tấn cho tới 35 Tấn

Water bag 5-ton, 20-ton, & water bag 35-ton

Gangways, Bridges & ramps

Đường Sắt, Cầu, Đường Dốc

All types of lifting beams

Các loại túi thử tải

Platforms (e.g. helipads, sun decks / bathing decks)

Elevators & conveyors

 • Spreader (Máy Rải)
 • Release mechanisms for lifeboats (Cơ chế thả xuồng cứu sinh)
 • Various types of lifting equipment (Thiết bị nâng hạ)
 • Weight measurements (Đo tải trọng)